Elektronik Imza Kanunuelektronik imza kanunu madde5070 sayili kanun

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Madde 20

Elektronik İmza Kanunu Madde 20

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik
Bu Kanunun 6, 7, 8, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.