5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 104

Türk Ceza Kanunu Madde 104
Reşit olmayanla cinsel ilişki

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, (Değişik ibare: 6545 – 18.6.2014 / m.60) “iki yıldan beş” yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile) (Yeniden düzenleme : 6545 – 18.6.2014 / m.60) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Ek : 6545 – 18.6.2014 / m.60) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.