5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 112

Türk Ceza Kanunu Madde 112
Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi

(Değişik madde ve başlığı: 6529 – 2.3.2014 / m.12) (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Devletçe kurulan veya kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak yürütülen her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine,

b) Kişinin eğitim ve öğretim hakkını kullanmasına,

c) Öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara veya bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.