5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 113

Türk Ceza Kanunu Madde 113
Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi

(Değişik madde ve başlığı: 6529 – 2.3.2014 / m.13) (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla;

a) Bir kamu faaliyetinin yürütülmesine,

b) Kamu kurumlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında verilen ya da kamu makamlarının verdiği izne dayalı olarak sunulan hizmetlerden yararlanılmasına,
engel olunması hâlinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına