5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 135

Türk Ceza Kanunu Madde 135
Kişisel verilerin kaydedilmesi

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye (Değişik ibare: 6526 – 21.2.2014 / m.3) “bir yıldan” üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) (Değişik ibare: 6698 S.K m.30/2 – 24.3.2016) “Kişisel verinin, kişilerin” siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin (Değişik ibare: 6698 S.K m.30/2 – 24.3.2016) “olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır”.