5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 138

Türk Ceza Kanunu Madde 138
Verileri yok etmeme

(1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde (Değişik ibare: 6526 – 21.2.2014 / m.5) “bir yıldan iki yıla kadar hapis” cezası verilir.

(2) (Ek: 6526 – 21.2.2014 / m.5) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.