5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 165

Türk Ceza Kanunu Madde 165
Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

(1) (Değişik: 26/6/2009 – 5918/3 md.) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.