5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 276

Türk Ceza Kanunu Madde 276
Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

(1) Yargı mercileri veya suçtan dolayı kanunen soruşturma yapmak veya yemin altında tanık dinlemek yetkisine sahip bulunan kişi veya kurul tarafından görevlendirilen bilirkişinin gerçeğe aykırı mütalaada bulunması halinde (Değişik ibare: 6754 S.K m.41 – 3.11.2016) “üç yıldan yedi yıla” kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kişi veya kurullar tarafından görevlendirilen tercümanın ifade veya belgeleri gerçeğe aykırı olarak tercüme etmesi halinde, birinci fıkra hükmü uygulanır.