5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 277

Türk Ceza Kanunu Madde 277
Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs

(Değişik: 6352 – 2.7.2012 / m.90) (1) Görülmekte olan bir davada (…)(*) gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, (…)(*) sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 6545 – 18.6.2014 / m.69) “Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır.”
_____
(*) Madde 277’nin birinci fıkrasında yer alan “veya yapılmakta olan bir soruşturmada,” ve “şüpheli veya” ibareleri, 28.6.2014 tarihli ve 29044 sayılı R.G.’de yayımlanan, 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 69. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____

(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır.