5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Madde 288

Türk Ceza Kanunu Madde 288
Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

(Değişik: 2/7/2012-6352/93 md.)
(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) (Mülga: 29/6/2005 – 5377/32 md.)