kabahatler kanunukabahatler kanunu tam metinmadde 1

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Madde 29

Kabahatler Kanunu Madde 29

İtiraz yolu
(1) (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 27) Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.

(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.

(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar verir.

(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.

(5) (Değişik madde 6217 sayılı 31.3.2011 tarihli kanun madde 27) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir.