kabahatler kanunukabahatler kanunu tam metinmadde 1

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Madde 3

Kabahatler Kanunu Madde 3

Genel kanun niteliği
(Değişik: 6/12/2006-5560/31 md.)

(1) Bu Kanunun;

a) İdarî yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,

b) Diğer genel hükümleri, idarî para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında,

uygulanır.