Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik Sigortasi Kanunussgsk kanunukanun

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 10

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 10

 

SİGORTALILARIN İŞLERİ NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK YURT DIŞINDA BULUNMALARI

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder.

       (Mülga ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/67 md.)