Kacakcilikla Mucadele Kanunu madde kacakcilik kanunu5607 sayili kanun

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 15

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 15
KAİM DEĞER

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar (…)(*) dolayısıyla müsadere (…)(*) (Değişik ibare : 6455 – 28.3.2013 / m.57) “yaptırımının” konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden, bu eşyanın gümrüklenmiş değeri anlaşılır.
_____
(*) Madde 15’in birinci fıkrasında yer alan “ve kabahatler” ibaresi ile “veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi” ibaresi, 11.4.2013 tarih ve 28615 sayılı R.G.’de yayımlanan 28.3.2013 tarih ve 6455 sayılı Kanun’un 57. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.