Kacakcilikla Mucadele Kanunu madde kacakcilik kanunu5607 sayili kanun

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 20

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 20
TUTANAKLAR

(1) Kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanakların;

a) Tarih, yer, düzenleyenlerin unvan ve isimleri, hakim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısını,

b) Olay ve kanıtlarını, suç (…)(*) konusu eşya ve taşıma araçlarının ayrıntılı olarak türü, kapsamı, miktar ve nitelikleri ile nerede ve ne suretle el konulduklarını,
_____
(*) Madde 20’nin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “veya kabahat” ibaresi, 11.4.2013 tarih ve 28615 sayılı R.G.’de yayımlanan 28.3.2013 tarih ve 6455 sayılı Kanun’un 66. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____

c) İlgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesini,

kapsaması ve imza altına alınması gereklidir.

(2) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa geçirilir.