sigorta kanunusigortacilik kanunu 5684 sayili kanun5684

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Madde 37

Sigortacılık Kanunu Madde 37

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Atıflar, Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Atıflar
(1) Diğer mevzuatta mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

(2) Diğer kanunlarda Müsteşarlık denetim biriminde çalışan aktüerleri ifade etmek üzere kullanılan tüm ibareler “Sigorta Denetleme Aktüeri” olarak uygulanır.