sigorta kanunusigortacilik kanunu 5684 sayili kanun5684

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Madde 38

Sigortacılık Kanunu Madde 38


(1) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa;

a) 57 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sigorta acenteleri için oluşturulacak sektör meclisiyle ilgili Sigortacılık Kanunundaki hükümler saklıdır.”

b) 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “Yetkili organlarca” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir. “ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesince”

c) Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 15- Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimleri, odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içinde yapılır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi oluşturulana kadar Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Kanununun yayımını müteakip bir ay içinde geçici Sigorta Eksperleri İcra Komitesini tespit eder.

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin seçimi odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içinde, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimleri ise Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin oluşmasından itibaren en geç onbeş gün içinde yapılır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulana kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu kararı ve Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü ile Sigortacılık Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip bir ay içinde geçici Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tespit edilir.”