sigorta kanunusigortacilik kanunu 5684 sayili kanun5684

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Madde 46

Sigortacılık Kanunu Madde 46

Yürürlük
(1) Bu Kanunun;

a) 12 nci maddesinin tarife serbestisine ilişkin birinci fıkrası hükmü ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının garanti fonu varlıkları üzerine bloke konulabilmesi ve ipotek tesis ettirilebilmesine ilişkin hükmü, yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.