6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 45

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Madde 45

Zabıt kâtibinin yasaklılığı ve reddi

(1) Davada görevli zabıt kâtibi hakkında 34 ve 36 ncı Maddelerde düzenlenen sebeplerden birisiyle ret talebinde bulunulabilir. Ret talebi, zabıt kâtibinin görev yaptığı mahkeme tarafından karara bağlanır. Bu konuda verilecek kararlar kesindir.

(2) Zabıt kâtibi 34 üncü Maddedeki sebepleri bildirerek görevden çekinebilir. Bu hâlde gereken karar, görev yaptığı mahkeme tarafından verilir.

(3) Zabıt kâtibinin aynı işte hâkim ile birlikte reddi veya çekinmesinin istenmesi hâlinde, hâkim hakkında ret veya çekinmeyi inceleyecek olan merci, her ikisi hakkında karar verir.