KISISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU KVKKKVKK MADDEKVKK KANUNU 1

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 1

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu MADDE 1
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

(1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TAM METİN