KISISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU KVKKKVKK MADDEKVKK KANUNU 1

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 10

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu MADDE 10
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Haklar ve Yükümlülükler

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a)Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c)İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

ç) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TAM METİN