KISISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU KVKKKVKK MADDEKVKK KANUNU 1

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 19

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu MADDE 19
ALTINCI BÖLÜM
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Teşkilat
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

(1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.
(2) Kurum Başbakanlıkla ilişkilidir.
(3) Kurumun merkezi Ankara’dadır.
(4) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TAM METİN