854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 17

Deniz İş Kanunu Madde 17
FESİH HÜKMÜNÜN BAŞLANGICI

14 ve 16 ncı maddelere göre hizmet aktinin feshinde fesih keyfiyeti, gemi seyir halinde ise, kararlaştırılmış limanda ve kararlaştırılmış liman değiştirildiği takdirde ilk uğrıyacağı limanda geminin emniyet altına alınmasına kadar uzatılmış sayılır.