854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 31

Deniz İş Kanunu Madde 31
ÜCRET DEFTERİ

Her gemide, noterlikçe tasdikli bir ücret ödeme defteri tutulur. Şu kadar ki, liman seferi yapan gemilerde bu defter işveren bürosunda da tutulabilir.

       Hizmet akitleri gereğince gemiadamlarına yapılacak her çeşit ödemelerin bu deftere kaydedilmesi ve kayıtların imza veya makbuzla belgelenmesi zorunludur.

       İstek halinde, bu kayıtların tasdikli bir örneği gemiadamına verilir. Bu muameleler her türlü resimden muaftır.

       Belgeye dayanmaksızın yapılan ödeme iddiaları muteber değildir.