854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 50

Deniz İş Kanunu Madde 50
CEZA HÜKÜMLERİ

Değişik: 24/4/2003-4854/1 md.)

       a) Kanunun 5 inci maddesi gereğince gemi adamları ile yazılı akit yapmayan,

       b) 11 inci madde gereğince gemi adamına çalışma ve kimlik karnesi vermeyen,

c) (Değişik: 23/1/2008-5728/319 md.) 12 nci madde gereğince işinden ayrılan gemi adamına çalışma belgesi vermeyen, beş işçiye kadar (beş işçi dahil) işçi çalıştıran işveren veya vekili binbeşyüz Türk Lirası, daha fazla işçi çalıştıranlara üçbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

ç) (Değişik: 23/1/2008-5728/319 md.) 13 üncü madde gereğince sakat ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırma ile ilgili kanun ve tüzük hükümlerine uymayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her sakat veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için ikibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.