854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 53

Deniz İş Kanunu Madde 53
a) Gemiadamı ücretlerinden 38 inci maddede gösterilen esaslar dışında para cezası uygulıyan,

       b) 39 uncu maddede sözü edilen zarar karşılığı kesintileri, anılan madde hükümlerine uymıyarak yapan,

       c) 40 ıncı madde gereğince gemiadamına yıllık ücretli izin vermiyen,

       ç) 41 inci madde gereğince gemiadamlarına hafta tatili izni uygulamıyan,

       d) 42 nci madde gereğince gemiadamına hafta tatili ücretini ödemiyen,

       e) 43 üncü madde gereğince gemiadamına genel tatil ücretini ödemiyen,

       İşveren veya işveren vekili hakkında beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. (1)

Bu kanundan doğan suçlara müteallik davalar, geminin bağlama limanındaki, sulh ceza mahkemelerinde görülür.

(Mülga üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/578 md.)

Dipnot 1:24/4/2003 tarihli ve 4854 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 52 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “2000 liradan az olmamak üzere ağır para cezası”       ibaresi “yediyüzmilyon lira idarî para cezası”, ikinci fıkrada yer alan “250 liradan az olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.” ibaresi, “üçyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir.”; 53 üncü maddede yer alan “500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.” ibaresi, “dörtyüzmilyon lira idarî para cezası verilir.” olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.Daha sonra 23/1/2008 tarihili ve 5728 sayılı Kanunun 321 inci maddesiyle; 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yediyüzmilyon lira” ibaresi “bin Türk Lirası” ve ikinci fıkrasında yer alan “üçyüzellimilyon lira” ibaresi “beşyüz Türk Lirası” şeklinde, 322 nci maddesiyle; 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dörtyüzmilyon lira” ibaresi “beşyüz Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.