854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde 6

Deniz İş Kanunu Madde 6
YAZILI AKTİN ŞEKLİ

Bu kanuna göre yapılacak yazılı akitlerde aşağıdaki hususların bulunması gerekir:

       1. İşverenin adı ve soyadiyle ikametgah adresi,

       2. Gemiadamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgah adresi,

       3. Gemiadamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, grostonilatosu ve kaydedildiği sicil dairesi (Gemiadamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa, bu hizmet aktinde ayrıca belirtilir.)

       4. Aktin yapıldığı yer ve tarih,

       5. Gemiadamının göreceği iş,

       6. Gemiadamının hizmete başlıyacağı tarih ve yer,

       7. Hizmet aktinin belli bir süre için yapılmış olup olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu,

       8. Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı,

       9. Ücretin ödeme zamanı ve yeri ile zorunlu tutulan işverenler için gemiadamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının ödeneceği banka özel hesap numarası, (1)

       10. Avans şartları,

       11. Diğer iş şartları,

       12. Tirimciler ve ateşçiler ile yapılacak hizmet akitlerinde 25/5/1959 gün ve 7292 sayılı kanunla onanan sözleşmenin özeti.

Dipnot 1: 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 84 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “yeri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile zorunlu tutulan işverenler için gemiadamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının ödeneceği banka özel hesap numarası” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.