Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nedir?

Adli sicil kaydı yahut halk arasında bilinen adıyla sabıka kaydı, kesinleşmiş mahkeme hükmüne dayalı olarak, kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, “adli sicil” olarak adlandırılan sistemde bulunan kayıtlardır. Kural olarak, ceza ve güvenlik tedbiri içeren her türlü mahkumiyet kararı adli sicile kaydolunur. Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin yer aldığı adli sicile ilişkin usul ve esaslar, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Madde 2 
Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adlî sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezî Adlî Sicilde tutulur.

Bireylerin işlediği herhangi bir suç sebebiyle hükmedilen ceza yahut güvenlik tedbiri yaptırımının adli sicil kaydına işlenebilmesi için mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmeyen mahkeme kararları adli sicil kaydında yer almaz.

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER


Yukarıda da bahsedildiği üzere, adli sicil kaydına Türk mahkemeleri tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları kaydedilir. Adli sicilde kayıt altına alınacak bilgiler, Adli Sicil Kanunu 4. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenleme kapsamında;

 1. Hapis Cezalarına İlişkin Olarak;
  • Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
  • Koşullu salıverilme kararı,
  • Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
  • Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
  • Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 2. Hapis Cezasının Ertelenmesi Halinde;
  • Denetim süresi,
  • Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
  • Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 3. Adlî para cezası ile ilgili olarak;
  • Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
  • Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
  • Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
  • Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 4. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;
  • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
  • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
  • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
 5. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
  • Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
  • Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
 6. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
 7. Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
 8. Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
 9. Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 10. Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
 11. Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar adlî sicile kaydedilir. 

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEYECEK BİLGİLER


Aslen bir önceki başlıkta, Adli Sicil Kanunu 4. maddesi ışığında adli sicile kaydedilecek hususlar incelenmiş olup, kaydedilmeyecek hususlar, ilgili hükmün mefrumu mualifinden bunların dışında kalan tüm bilgiler olacağı aşikardır. Bununla birlikte Adli Sicil Kanunu 5. maddesinin de ışığında, adli sicile kaydedilmeyecek bilgileri birkaç başlık halinde açıklamakta yarar görüyorum.

 • Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
 • İdarî para cezasına ilişkin kararlar,
 • HAGB kararları,
 • Kesinleşmemiş kararlar, adli sicil kaydına işlenmez.

ADLİ SİCİL KAYDINI KİMLER GÖREBİLİR?


Adli Sicil Kanunu 7. maddesi hükmünce adli sicil kaydını;

 • İlgili kişi,
 • İlgili kişinin, vekaletnamede açıkça belirtilmesi koşuluyla vekili,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Yabancı devletler (Karşılıklılık esasına göre) ilgili makamdan isteyebilirler.

Adlî sicil bilgileri; mahalli adlî sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca, kaymakamlıklarca yurt dışında elçilik ve konsolosluklarca, merkezî adlî sicilde ise Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir.Adli sicil kaydının, Turkiye.gov.tr adresi üzerinden sorgulanması mümkündür.

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ


Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ışığında, adli sicilde yer alan bilgiler;

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Ceza zamanaşımının dolması,
 • Genel af halinde, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

Uygulamada, adli sicil kaydının silinmesi hususunda, sıklıkla mağduriyetler meydana gelmektedir. Mevzuatta yer alan şartların gerçekleşmiş olmasına karşın, adli sicil kaydının silinmemesi durumunda; konuya ilişkin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe hazırlanmalı ve dilekçe, Adalet Bakanlığı – Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü internet sitesinde bulunan adrese PTT vasıtasıyla iadeli taahütlü bir şekilde gönderilmelidir.

Alıntı: HukukiBlog