Avukat Kimdir? Ne iş yapar?

1136 sayılı kanunun 2. Maddesinde:

“Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.” şeklinde ifade edilmiştir.

Avukat hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamak zorundadır. Burada iddia ve yargılama makamını bir nevi denetleme görevi üstlenmektedir. Hakim veya savcıların yapabileceği hukuki yanlışlıkların tespitinde avukatlara büyük işler düşmektedir. İdari mercilerin kanuna uygun davranması gerektiği Anayasada ele alınmıştır. Burada idari merciilerin denetlenmesinde de avukata büyük iş düşmekte. Avukatın hem hukuki bilgisi hem de tecrübesi olmak zorundadır. Adalet ve hakkaniyete uygun davranabilmesi için halkın değerleri ve zorluklar karşısındaki durumlarını büyük empati içerisinde değerlendirmelidir. Hukuk davalarının yanlış yönetilmesi maddi zararlara yol açacaksa da ceza davalarındaki yanlışlıklar kişiyi hürriyetinden yoksun bırakacaktır. 

Bir avukat şu özellikleri barındırması gerekir:

  • Sistematik düşünme şekline sahip olma
  • Analiz gücü yüksek olma
  • Problemlerin çözümünde başrol oynama
  • Etkili konuşma kabiliyetine sahip olma

  Psikologlar kişilerin güncel dertlerini dinler ve danışanlarına yol gösterir. Avukatlar ise dertlere doğrudan çözüm getiren bunu üstlenen kişilerdir. Bu nedenle pratik çözümler getirebilin, yüksek empati duygusuna sahip ve etkili konuşabilen kişiler olmalıdır. Haklı olmak hukuk önünde yeterli olmayıp haklı olduğunu kanıtlamak gerekir. Bu nedenle etkili konuşan birisinin ikna gücü yüksek olacaktır. Ceza ve hukuk davalarında iyi ikna kabiliyeti davayı kazanmanızı sağlayabilmektedir. 

Avukatlık sözleşmesi gereği avukatlık mesleğini icra edecek avukatın tam bağımsızlığa sahip olması gerekir. Söz konusu mesleğin kamu hizmeti niteliğine sahip olması nedeniyle sorumlulukları ağırdır. Ne bir siyasi baskı altına girmesi ne müvekkilinin baskısı altında hareket etmesi gerekir. Serbest meslek erbabı olunmasından kaynaklı müvekkil memnuniyeti ön planda tutulsa da “Adalet ve Hakkaniyet” hepsinden önce gelmesi gerekir. Paranın her zaman kazanılabileceğini ancak Adaletin her zaman sağlanamayacağının bilincinde olması gerekir. 

Avukat işlerini yerine getirirken bazı kurum ve kuruluşlardan yardım talep edebilir. 

Av.K 2

Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

 Tüm bu düzenlemeler avukatın görevini  layıkıyla yerine getirmesi için konulmuştur. Avukat olmayı istiyorsanız bu mesleğin zorluklarını kabul etmeniz gerekmektedir. Gün geçtikçe zorlaşan bu meslek kişiler tarafından tercih edilmekten uzaklaşmakta. Ekonomik nedenler doğrultusunda “Devlete sırtını daya” mantığıyla kişilerin tercihi Hakim ve Savcılık mesleğine doğru kaymakta. Adaletli ve hakkaniyetli olmanız dileğiyle…