Birden Fazla Kiraya veren ve Tahliye Davası

Türk Borçlar Kanununun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle açılacak tahliye davasının kural olarak kiralayan tarafından açılması gerekir. Kiralayanlar birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur. Kiralayan durumunda olmayan malik veya kiralananı sonradan iktisap eden yeni malikin önceden kiracıya ihbar göndererek kira paralarının kendisine ödenmesini istemesi bu ihbarın sonuçsuz kalması halinde yasal içerikli ihtarname tebliğ ettirmek suretiyle dava açması gerekir. Dava hakkına ilişkin bu husus mahkemece kendiliğinden gözönünde bulundurulmalıdır.

Her ne kadar davalı tarafından ödeme emrine itiraz edilmemiş, takip kesinleşmiş ise de taraf teşkili kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece her aşamada re’sen dikkate alınmalıdır. Takip tek kiralayan tarafından başlatılmış ve davada aynı kiralayan tarafından açılmış olup takipte ki bu eksiklik sonradan giderilemez. Bu durumda Mahkemece taraf teşkili üzerinde durulup sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici ….madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 31/…/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 31.10.2016 tarihli ve 2015/12661 E., 2016/6306 K. sayılı kararı