Blog

Avukatlık ücretinin muaccel (istenebilir) olduğu tarih

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Kanun ve tarifede açık hüküm olmadığından taraflar sözleşme ile ücretin muaccel olacağı tarihi belirleyebilirler. Sözleşme ile ücretin muaccel olacağı tarih belirlenmemiş ise, Avukatlık Kanunu’nun 171/1 maddesinin “Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder” hükmü ve AAÜT 2. maddesinin “Bu Tarifede yazılı avukatlık […]

Avukat Kimdir? Ne iş yapar?

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın 1136 sayılı kanunun 2. Maddesinde: “Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve […]

DÜRÜST DAVRANMA VE DOĞRU SÖYLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Dürüst davranma ve doğruyu söyleme yükümlülüğü MADDE 29- (1) Taraflar, dürüstlük kuralına uygun davranmak zorundadırlar. (2) Taraflar, davanın dayanağı olan vakıalara ilişkin açıklamalarını gerçeğe uygun bir biçimde yapmakla yükümlüdürler. Maddenin ilk fıkrası, Türk Medenî Kanunundaki “dürüstlük kuralı”nın medenî usul kanunundaki görünümüdür. Mukayeseli hukukta da dürüstlük kuralına, medenî usul kanunlarında yer verilmektedir. […]

İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın 3 194 sayılı İmar Kanunu’nun amacı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır. Kaçak yapı ya da imar düzenlemelerine (mevzuatına) aykırı yapı, yetkili yönetimlerin bilgisi dışında ya da imar düzenlemeleriyle getirilmiş kurallara uyulmadan yapılan yapıdır. İmar Kanunu madde 20; yapının imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine […]

Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı) Nedir?

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Yapı ruhsatı (yapı ruhsatiyesi yahut inşaat ruhsatı), yapılması kanunen izin almaya bağlı tutulan bir yapının yapılabilmesi için yetkili idareden izin verilmiş bulunduğunu gösteren belge anlamındadır ve bu belgede kim tarafından, hangi ada ve parselde, ne tür bir inşaat yapılmasına izin verildiği ve bunun için ödenmesi gerekli harç ve vergilerin ödenmiş olduğu bilgileri yer […]

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nedir?

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Adli sicil kaydı yahut halk arasında bilinen adıyla sabıka kaydı, kesinleşmiş mahkeme hükmüne dayalı olarak, kişiler hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, “adli sicil” olarak adlandırılan sistemde bulunan kayıtlardır. Kural olarak, ceza ve güvenlik tedbiri içeren her türlü mahkumiyet kararı adli sicile kaydolunur. Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin yer aldığı […]

Taslak Deneme

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Yazı 1 yazı2 Telif Hakkı Mevcut her türlü yazı, makale ve bilimsel açıklamaların telif hakkı Kocatepe Hukuk’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Botlar tarafından düzenli olarak Google’da içerik eşleşmesi yaptırılmaktadır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve […]

Butlan Nedir?

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Özel hukuk kavramı olan butlan, hukuki bir işlemin kurucu unsurlarında mevzuatta öngörülen şartlar sağlanmış iken, geçerlilik şartlarında yasada öngörülen zorunlu bir unsurun eksik olması durumunu ifade etmektedir. Batıl kelimesinden türemiş olan butlan kavramı, terminolojik olarak geçersizlik, hükümsüzlük gibi kavramlara denktir. Hukuk terminolojisi kapsamında butlan, mutlak butlan ve nispi butlan olmak üzere […]

Karayolu Taşımacılığında Evcil Hayvanlar

Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını düzenleyen Karayolu Taşıma Yönetmeliği 38. maddesi, yolcu taşımacılığında evcil hayvanların durumunu düzenlemektedir. Düzenlemeye göre, karayolu taşımacılığında evcil hayvanlar, taşıma yapan aracın bagaj kısmına mahsus alanda taşınabileceği gibi, belirli şartlarda hayvan sahibi yolcunun kucağında ve yahut yolcuya tahsis edilmiş koltuğun önünde taşınabilecektir. Evcil hayvanın […]

Birden Fazla Kiraya veren ve Tahliye Davası

Türk Borçlar Kanununun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle açılacak tahliye davasının kural olarak kiralayan tarafından açılması gerekir. Kiralayanlar birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan ihtarnameyi birlikte göndermeleri ve yine davayı da birlikte açmaları zorunludur. Kiralayan durumunda olmayan malik veya kiralananı sonradan iktisap eden yeni malikin önceden kiracıya ihbar göndererek kira paralarının kendisine […]

Başa dön