Blog

Kiraya Sözleşmesinde Tahliyenin Zorunlu Dava Arkadaşlığı, Müteselsil kefilin süresi belirlenmediği için geçersiz olduğu- Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı alacaklı, 01.11.2010 tarihli yazılı kira akdine dayanarak 03.08.2015 tarihinde haciz ve tahliye talepli başlattığı […]

Kiralananın Ayıplı olması ve Fesih Hakkı

Kiralanan Taşınmazın büyük oranda tamir istemesi ve buna benzer diğer ayıplı durumlarda kiracının ne yapacağı noktasında büyük soru işaretleri oluşmaktadır. Kanun koyucu bu noktada Türk Borçlar Kanununda bir takım düzenlemelere yer vermiştir. Kira sözleşmesi rızai bir sözleşmedir. Kira sözleşmesinin kurulması için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterlidir. Kiraya veren kiralananı kullanıma elverişli bir […]

Sadakat Yükümlülüğe aykırılığın Manevi Tazminat ve Yoksulluk Nafakasına Etkisi- Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu 2017/2445 E. , 2017/2027 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki birleştirilen “boşanma” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda İzmir 10. Aile Mahkemesince her iki davanın kabulüne dair verilen 20.05.2014 gün ve 2013/582 E., 2014/348 K. sayılı kararının davalı birleşen davacı vekilince temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.04.2015 gün ve 2014/17942 E., […]

Alt sınırdan uzaklaşılarak temel cezanın tayini Yargıtay Kararı

Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Verilen Cezanın Hatalı Olma Durumu Türk Ceza Kanunu 61. maddesinde cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirmesi başlığı altında düzenleme getirmiştir. Suçlar aynı gibi gözükse de suçun işleniş tarzı, ortam koşulları veya sanığın yaşantı tarzı gibi hususlar cezanın belirlenmesinde rol oynayacak ve kişiye özgü bireyselleştirilmesini sağlayacaktır. Bu durumda mevcut kanun metnine aykırı şekilde alt sınırdan […]

Ehliyetsiz Araç Sürme ve Cezası

Sürücü Belgesiz Araç Sürme ve Yaptırımı Karayolları Trafik Kanunu 36. maddesi incelendiğinde: Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. Buna göre; a) Sürücü […]

Araçlar üzerinde yapılan değişiklikleri bildirme

Karayolları Trafik Kanunu 32. madde incelendiğinde: Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 108 Türk lirası idari para cezası verilir. (Oran her yıl değişmektedir.) Üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili […]

Sözleşme Nasıl Yapılır?

Sözleşme Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Sözleşmeler Not: Vatandaşları bilinçlendirmek maksadıyla sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Sözleşme/Akid/Ukud nedir? Taraflar arasında herhangi bir konuda yapılan anlaşmanın söz, yazı veya elektronik bir ortama dökülmesidir. TBK Kanunu bu konuya açıklık getirmiştir. Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. […]

A’dan Z’ye Kıdem Tazminatı

İş Hukuku Kocatepe Hukuk Bize Ulaşın Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca emek vermekte, işverenin ticari işinin yürütülmesine katkı sunmaktadır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir. Kıdem […]

Trafik Cezasına İtiraz ve Dilekçe Örneği

Trafik Cezası ve İtirazı Trafik Cezalarına İtiraz Edilir Mi? Trafik cezaları her sene zamlanmakla beraber sürücülere ciddi bir maddi kayıp yaratabilmektedir. Sürücüler, bazen dikkatsizlik sebebiyle bazen de aceleci davranmaları sebebiyle çeşitli trafik cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Şayet yemiş olduğunuz trafik cezasını hak ettiğinizi düşünüyorsanız bir sorun yok. Ancak yemiş olduğunuz trafik cezasının haksız yere […]

İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

İş sözleşmesi, İş Kanunu madde 8/1 de tanımlanmıştır. Maddeye göre; İş sözleşmesi,  bir  tarafın (işçi)  bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren)  da ücret  ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özelbir şekle tâbi değildir. Bu kapsamda işçi, işveren ve iş akdi kavramlarının kısaca tanımlarını yapmak gerekirse; İşçi, İK madde 2 ye göre, hizmet akdine […]

Başa dön