Borçlunun, Vekiline Kendisini Temsilen Kambiyo Taahhüdünde Bulunma Yetkisini Vermiş Olduğu Hallerde, Vekil tarafından imzalanan Çekler ve Senetler Yönünden Borçlunun Asıl Sorumlu Olacağına İlişkin Yargıtay 12. HD Kararı:

(Karar Tarihi : 26.10.2009)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üze-rine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

yargitay kararlariyargitayyargitay kararlarikararyargitay
Alıntı: Gemiciavukatlik