Butlan Nedir?

Özel hukuk kavramı olan butlan, hukuki bir işlemin kurucu unsurlarında mevzuatta öngörülen şartlar sağlanmış iken, geçerlilik şartlarında yasada öngörülen zorunlu bir unsurun eksik olması durumunu ifade etmektedir. Batıl kelimesinden türemiş olan butlan kavramı, terminolojik olarak geçersizlik, hükümsüzlük gibi kavramlara denktir. Hukuk terminolojisi kapsamında butlan, mutlak butlan ve nispi butlan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

“Butlan” kavramı, uygulamada sıklıkla “yokluk” kavramı ile karıştırılmaktadır. Butlan kavramında hukuki işlemin kurucu unsurlarında eksiklik bulunmamakta, geçerlilik şartlarında eksiklik bulunmaktadır. Oysa ki yokluk kavramında, işlemin geçerlilik şartlarında bir eksiklik bulunmamakta, işlemin yasada öngörülen kurucu unsurlarında eksiklik söz konusu olmaktadır. 

Mutlak Butlan


Hukuki işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırı olması ve tarafların bu işlemi daha sonradan düzeltme olanağının bulunmamasını ifade etmektedir. Yargıç yahut mahkeme önüne gelen uyuşmazlıklarda mutlak butlanı re’sen (kendiliğinden) tespit edebilecektir. Tarafların mutlak butlan ile sakat olan işlemi geçerli hale getirmek için yeniden işlem yapması gerekecektir.

Mutlak butlana konu hukuki işlemler, kamu düzenini sarsıcı özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Nispi Butlan


Hukuki işlemin mutlak butlana nazaran hile,ikrah yahut hata gibi daha hafif nedenlerle sakat olmasını, bir diğer ifade hukuki işlem yasada öngörülen emredici hükümlere aykırı olmamakla birlikte, taraflardan birinin iradesinin hukuki işleme yansımamış olması durumudur.

Nispi butlana konu hukuki işlem, yargıç tarafından re’sen incelenmez. Bu konuda mahkemenin inceleme yetkisi, nispi butlanla iradesi sakatlanmış tarafın bu yönde talebine bağlıdır.

Nispi butlana konu hukuki işlemler, kamu düzenini sarsıcı özellikten çok, iradesi sakatlanan tarafın yararını sarsıcı özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Kısmi Butlan


Hukuki işlemin, belirli bir kısmının butlan ile sakat olmasına karşın, butlana konu kısım sebebiyle tümüyle hukuki işlemin ortadan kaldırılmasının hakkaniyete uygun olmayacağı hallerde, sakat olan kısmın ortadan kaldırılarak kalan kısmı ile hukuki işlemin ayakta tutulduğu durumdur.

Tarafların, hukuki işlemi kısmen ortadan kaldırılan kısım olmasaydı, hukuki işlemi tümüyle yapmayacağını ispatlaması halinde, hukuki işlem tümüyle ortadan kaldırılacaktır.

Alıntı: HukukiBlog