CEDAW. MADDE 1

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Madde 1
Bölüm I

İşbu Sözleşme’ye göre “Kadınlara karşı ayrım” deyimi kadınların medeni durumlarına bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsivete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecektir