CEDAW. MADDE 18

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Madde 18
1.Taraf Devletler, işbu Sözleşme hükümlerine etkinlik kazandırmak ve kaydedilen ilerlemeleri belirtmek amacıyla aldıklan yasal, adli, idari ve diğer önlemler hakkındaki bir raporu:

a.Sözleşme’nin, ilgili devlet bakımından yürürlüğe girmesini takiben bir yıl içinde;

b.Bilahare, her dört yılda bir ve ileride de Komitenin talep ettiği zamanlarda, Komite tarafından incelenmek üzere, BM Genel Sekreterine sunmayı taahhüt ederler.

2.Raporlarda. işbu Sözleşme yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini etkileyen unsurlar ve güçlükler belirebilir