CEDAW. MADDE 22

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Madde 22
Uzman kuruluşlar, faaliyet alanlanna giren işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasının görüşülmesi sırasında temsil edilme hakkına sahip olacaklardır. Komite, uzman kuruluşları Sözleşme’nin uygulanması hususunda, faaliyet alanlarına giren konularda raporlar sunmaya davet edebilir.