Çek Kanunu Madde 1

5941 Sayılı Çek Kanunu Madde 1
Amaç ve kapsam

Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir.
       Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.