cevreyi kirletmenin cezasicevreyi kirletmetckkabahatler kanunucevreyi kirletme idari para cezasiitiraz

Çevreyi Kirletme Kabahati 2021

Çevreyi Kirletme

Çevre, canlıları kapsayan geniş bir kavramdır. Bu nedenle, çevre kirliliğine karşı çevrenin korunması oldukça önem arz etmektedir. Çevrenin korunması, Anayasa’nın 56. madde düzenlemesiyle güvence altına alınmıştır. Anayasa’nın 56/1 hükmüne göre, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”  Her bireyin sağlıklı bir çevreyi sağlama yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla çevreyi kirletme idari para cezası öngörülen “Çevreyi Kirletme Kabahati” 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesinde düzenlenmiştir.

Çevreyi Kirletme İdari Para Cezası 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile, çevreye kirletenlere 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanacak idari para cezalarına ilişkin miktarlar belirlendi.

Çevreyi Kirletme İdari Para Cezası 2021’de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan ceza 382 liradır.

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza ise 2 bin 67 liradır.

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 96 bin 561 liradır.

cevre kirliligicevre kirliligi gorselcevre kirliligi pngcevri kirliligi sucucevre kirliligi cezasikabahatler kanunu cevre kirliligi idari para cezasi

Çevreyi Kirletme Cezası

Çevrenin korunmasına ilişkin kanun düzeyindeki diğer düzenlemeler ise çeşitli kanunlarda yer almaktadır. Bu kanunların en başında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun (ÇK) gelmektedir. Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun üçüncü kısmındaki “Topluma Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan ikinci bölümünde “Çevreye Karşı Suçlar” düzenlenmektedir. Bu bölümde,

fiilleri suç olarak düzenlenerek, bu suçların işlenmesi durumunda çevrenin korunmasına yönelik cezalar öngörülmüştür.1

Çevreyi kirletme kabahati sonucu öngörülen idari para cezaları, KK m. 41’deki altı fıkrada düzenlenme altına alınmıştır. Çevreyi kirletme kabahati sonucunda uygulanacak çeşitli miktarlardaki idari para cezaları şunlardır;

1- “Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişi ile bireysel atık ve artıkların atılması halinde yirmi Türk Lirası idarî para cezası (KK 41/1)”,

2- “Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası (KK 41/2)”,

3- “Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası (KK 41/3)”,

4- “İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası (KK 41/4)”,

5- “Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası (KK 41/5)”,

6- “Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası (KK 41/6)” verilecek şekilde normatif olarak düzenlenmektedir.

Cezalar her yıl belirli oranlarda yeniden düzenlenmektedir. Kanundaki miktarlar kanunun düzenleme tarihi itibariyle belirlenen ücretlerdir.

cevre kirliligicevre kirliligi gorselcevre kirliligi pngcevri kirliligi sucucevre kirliligi cezasikabahatler kanunu cevre kirliligi idari para cezasi 1

Çevreyi Kirletme Cezasına İtiraz

Çevreyi kirletme kabahati sonucunda belediye zabıta görevlilerinin verdiği idari para cezaları kimi vakit hakkaniyete aykırı olarak verilmiş ya da yanlış takdir edilmiş olabilir. Bu şekilde bir hukuka aykırı idari para cezasıyla karşılaşan kişiler, bu cezaya karşı yargısal yollara başvurma ve cezayı yargısal denetime taşıma hakkına sahiptirler.

Bu bağlamda, çevreyi kirletme kabahatini işleyen gerçek yada tüzel kişiler aleyhine verilen idari para cezalarına karşı gidilecek yargı yolunun belirlenmesinde öteki kanunlarda bu mevzuyu düzenleyen herhangi bir düzenleme olmadığı için genel kanun durumunda olan Kabahatler Kanunu’na bakılmalıdır. Bu gözle KK incelendiğinde, bir yönetimsel yaptırım olan idari para cezasına karşı gidilecek yargı yolunun “adli yargı” olduğu kararına varılmaktadır. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 2014 senesinde verdiği bir kararda da, “Davacıya ait işyerinde şikayet üzerine yapılan incelemede, canlı müzik izni almadan canlı müzik yapıldığının belirlendiğinden bahisle, 1608 sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca verilen idari para cezası ile işyerinin 2 hafta süre ile faaliyetten men edilmesine ilişkin Belediye Encümen kararının iptali istemiyle oluşturulan davanın Kabahatler Kanunu uyarınca adli yargı yerinde görülmesi icap eder. Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesinde açıklandığı üzere, idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümler, öteki kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanır” denilmek üzere adli yargı yoluna işaret edilmiştir.

İdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı Sulh Ceza Mahkemesine (hakimliğine) başvurulabilir (KK 27/1). Bu durumda, belediye zabıta görevlilerinin çevreyi kirletme kabahatinden meydana gelen idari para cezalarına karşı, cezanın muhatabı olan gerçek veya tüzel kişi yahut bu kişilerin kanuni temsilcisi yada avukatı sulh ceza hakimliğine vereceği bir dilekçeyle müracaat yapabilir (KK 27/3). Bu başvuruda, aleyhlerine hükmedilen cezanın kaldırılması talep edilmelidir

  1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1090709