Dava Nasıl Açılır?

Hukuk davası açmak kavramı; hukuki bir sonuca ulaşmak, hüküm elde etmek amacıyla yargı organına başvurma sonucunda, sıklıkla bir kişi veya kurum aleyhinde mahkeme önünde hak talep etmeyi ifade etmektedir. Ceza davalarının aksine hukuk davaları, başvuru neticesinde açılmaktadır.
Davanın açılması, birkaç aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamaları, davanızı bir avukata vekalet vermek suretiyle takip edecekseniz, alacağınız profesyonel hukuki yardım sayesinde rahatlıkla atlatabilirsiniz. Bu makalenin amacı, açacağı hukuk davasını herhangi bir avukata vekalet vermeksizin sürdürecek bireylere rehberlik etmektir.

1- GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME TESPİT EDİLİR


Görevli mahkemenin tespiti, davanın hangi mahkemede görüleceğinin tespitinin “görev” kurallarına göre belirlenmesini ifade etmektedir. Davayı görevli olmayan mahkemede açtığınız takdirde dava dilekçeniz reddolunacaktır.

 • Mahkemeler arasında görev ayrımını örneklendirmek gerekirse; Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi, İş Mahkemesi….

Yetkili mahkemenin tespiti ise, davanın hangi yer mahkemesinde görüleceğinin tespitnin, yetki kurallarına göre belirlenmesini ifade etmektedir. Davanın yetkili olmayan mahkemede açılması halinde, söz konusu dava türünde yetki kamu düzeninden kaynaklanıyorsa (kesin yetki kuralının mevcudiyeti hali), taraflar mahkemenin yetkili olduğuna dair anlaşsalar dahi, mahkeme re’sen yetkisizlik kararı verecek ve dava dilekçesinin reddine hükmedecektir. Yetkinin kamu düzeninden kaynaklanmadığı hallerde ise (kesin yetki kuralının mevcut olmaması hali), karşı tarafın verilen süre içerisinde yetki hususunda itirazı neticesinde, mahkeme yetkisizlik kararı verecek ve dava dilekçesinin reddine hükmedecektir.

 • Mahkemeler arasında yetki ayrımını örneklendirmek gerekirse; İstanbul Mahkemeleri, Ankara Mahkemeleri, İzmir Mahkemeleri…

2- DAVA DİLEKÇESİ HAZIRLANIR


Dava için hazırlanacak dilekçeler, kural olarak belli bir düzen içerisinde olmalıdır. Dilekçe; düz, çizgisiz, beyaz bir kağıt üzerine; bilgisayar aracılığıyla yahut mürekkepli kalem ile yazılmalıdır.
Dilekçenizde davayı açma sebebinizi özlü bir biçimde anlatmalısınız.

Hazırlanan dilekçe temin edilecek dava dosyasına yerleştirilir.

3- ADLİYEDE YAPILACAK İŞLEMLER


Adliyeye giderek tevzi bürosundan sıra almalısınız. Sıranın gelmesini  takiben, ilgili dosya memura teslim edilir ve memur tarafından dosyada yer alan bilgilere göre gider avansı ve harçları kapsayan ücret taahhuk edilir. Taahhuk edilen bu ücret, vezneye gidilerek ödenir ve dava dosyası memura teslim edilir.

Gerçekleştirdiğiniz bu işlemler neticesinde, memur söz konusu dosyayı sisteme işleyecek, işlenen dosyaya hakim şerhini yazıp tarih koyarak imzalayacaktır. Ardından dosya, mahkeme kalemine veya yazı işlerine havale edilecek ve dava esas defterine kaydolunacaktır. Davanın esas defterine kayıt edildiği an dava resmen açılmış olacaktır. Davanın açılması ile dava konusu ilgililere çağrı kağıdı gönderilir.

4- Davalar uzun sürer mi?

Adalet Bakanlığı’nın 2014 yılında yayınladığı verilere göre ortalama dava süreleri şu şekildedir:

 • Asliye Ticaret : 231 gün
 • Asliye Hukuk : 278 gün
 • İş Hukuku : 417 gün
 • İcra Hukuku : 97 gün
 • Sulh Hukuk : 91 gün
 • Kadastro : 586 gün
 • Tüketici Hukuku : 250 gün
 • Aile Hukuku : 148 gün
 • Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuku : 377 gün

5-Avukat tutmak zorunlu mudur?

Bir davayı açmak ve takip etmek için avukat ile çalışmak zorunlu değildir. Fakat hak kaybına uğramamak açısından davaların uzman bir avukat aracılığıyla takip edilmesi davacıların ve davalıların  yararına olacaktır.

6- Dava masrafları geri alınabilir mi?

İstisnalar saklı kalmak üzere; yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır.

Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir.

Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir. Yani karar lehine hükmedilen tarafın vekalet ücreti diğer tarafa yükletilemez.

Ticari Dava Nasıl Açılır?

Bu husus ticari davalar nasıl açılır? konulu makalemizde detaylıca açıklanmıştır.

Genel olarak ticari davalar, Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne verilecek dilekçe ile açılır.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Davalı, kendisine gelen dava dilekçesine yazacağı cevap dilekçesi ile karşı dava açabilir. Karşı davayı açan kişi yargılama harcı ve masrafları ödemekle yükümlüdür.

Bu hususla alakalı detaylı bilgi edinmek isterseniz karşı dava nasıl açılır? isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari dava, devlet kurumlarına karşı açılır. İdari davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir.

İdari davalar; İdare Mahkemesi’nde, Vergi Mahkemesi’nde veya Danıştay’da açılır.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle tazminat davasının kabul edilebilmesi için mağdurun bir zararının ortaya çıkmış olması gerekir. Maddi tazminat davasında maddi bir zararın ortaya çıkmış olması gerekir, manevi tazminat davasında ise mağdurun kişilik haklarının saldırıya uğramış olması; elem,keder duymuş olması gerekir.

Tazminat davalarında yetkili mahkeme, haksız fiilin gerçekleştiği yer mahkemesidir.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak isterseniz tazminat davası nasıl açılır? isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

İş Davası Nasıl Açılır?

İşçi veya işverenler, aralarındaki uyuşmazlıklardan dolayı İş Mahkemeleri’nde dava açabilirler. Dava, davanın açıldığı tarihte işverenin yerleşim yerindeki veya iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’nde açılır.

Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, iş mahkemesinde dava nasıl açılır? isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Kamu Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kamu davalarını Cumhuriyet Başsavcısı açar. Mağdurlar suç işlendiğine dair şikayetlerini ve delillerini Cumhuriyet Başsavcılığı’na, polis veya jandarma merkezlerine iletirlerse, Cumhuriyet Başsavcısı suçun işlendiğine dair yeterli kanaate vardığında kamu davasını açar.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemeleri’dir. Boşanma davaları, davalının ikametindeki veya son altı aydır birlikte yaşadığınız yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılabilir.

Belirtmem gerekir ki, dava açmak için bir avukattan hukuki yardım almak en doğrusudur. Hukuk ve usul hususlarında yeterli bilgi sahibi olduğunuzu düşünmüyorsanız, alanında uzman bir avukattan hukuki yardım alınız. Mali durumunuz avukattan hukuki yardım almaya müsait değil ise bulunduğunuz il barosuna başvurarak, Adli Yardım kapsamında tarafınıza avukat atanmasını talep etme hakkınız olduğunu unutmayınız.

ALINTILAR : Samet Can ASLAN  VE DİĞER ALINTI