İcra Avukatı Ankara

İcra-İflas hukuku kişi veya kurumların alacaklarını devlet eliyle zor kullanım sonucu alınması durumunu ifade eden bir hukuk dalıdır. İcra hukukunda kişilerin rızası olmadan cebri olarak(zor kullanarak) mallarının haczedilmesi söz konusudur. Bu nedenle İcra organları kişiler şahsi alacakları nedeniyle ihkak-ı hakta bulunmasının önüne geçilmesi için kurulmuştur. Bu durumda kişi veya kurumların haklarını savunacak olanda bir avukat kalemine ihtiyaç doğmaktadır. Burada ise devreye biz avukatlar girmekte icra takip veya davaları takip etmekteyiz.

Haciz ile sıkça benzer anlamda kullanılmasına rağmen haciz, icranın bir parçasıdır. Haciz, icra müdürlüğünce alacaklının haklarının borçludan alınmasını sağlayan haciz aşamalarından sadece birisidir.

Ankara’da İcra Avukatı Hizmeti

Avukatlık hizmeti verebilmek için herhangi bir baroya kayıtlı olmak yeterli olup iş ve işlemler için şehir sınırlandırılması bulunmamaktadır. Ankara icra avukatı arayışındaysanız bu durumda Ankara’daki bir avukata işinizi verebileceğiniz gibi başka şehirden bir avukata da verebilirsiniz.

İcra Hukukunda Yer Alan Haciz Türleri ve Avukatın Rolü | Ankara İcra Avukatı

İcra hukukunda alacaklının karşı tarafın mallarına cebren kast etmesi veya haciz koydurması hususu geçerlidir. Bu açıdan dolayı haciz türleri çeşitli özellikler taşımakta ve her mala koyulabilecek haciz türü farklılık göstermektedir.

İhtiyati haciz: Geçici bir hukuki olaydır. Alacağı temin edene kadar kişilerin mal varlıklarına konan bir ambargo olarak düşünülebilir. Burada avukat olarak alacaklı veya borçlu tarafın hakkının savunulmasına ve koyulacak olan malların ambargosunun sınırlarının belirlenmesi hususundaki olaylara açıklık getirilmekte ve müvekkilin hakları gözetilmektedir.

Konkordato: Borçlunun işlerini korumak için düzenlenmiş olan bir kurumdur. Burada genellikle şirketler için söz konusu olan bir durum geçerlidir. Bu açıdan dolayı şirket tüzel kişileri biz avukatlara başvurarak işlerinin yürütülmesinin karşı taraf tarafından engellenmemesi hususunda yardımcı olmamız istenilmekte ve konkordato konulmasını talep etmektedir. Bu durumda devreye icra avukatları girmekte ve bu hususlar icra avukatı sayesinde düzenlenmektedir.