Kamulaştırma Kanunu Madde 14

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 14
DAVA HAKKI

(Değişik madde: 24/04/2001 – 4650/7. md.)

       Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.

       İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür.

       İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır.

       İdare, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren otuz gün içinde maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilir.

       İdare tarafından, bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur.

       Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez.