Kamulaştırma Kanunu Madde 16

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 16
ÜÇÜNCÜ KISIM: AYNIN İHTİLAFLI BULUNMASI, TESCİL VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE ZİLYEDİN HAKLARI

BİRİNCİ BÖLÜM: ELKOYMA

ACELE İŞLERDE ELKOYMA VE TESCİL

(Mülga madde: 24/04/2001 – 4650/21. md.)