Kamulaştırma Kanunu Madde 2

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 2
TANIMLAR

Bu Kanunun uygulanmasında;

       a) İdare: Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzelkişilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerini,

       b) Taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yer: Taşınmaz malın tapuda kayıtlı olduğu, değilse tapu siciline kayıtlı olması gereken il veya ilçeyi, ifade eder.