Kamulaştırma Kanunu Madde 22

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 22
VAZGEÇME, İADE VE DEVİR

(Değişik 1. fıkra: 4650 – 24.4.2001 / m.13) Kamulaştırmanın (*) kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur. (Değişik 2.cümle: 6552 – 10.9.2014 / m.100/a)“Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malı geri alabilir”. (Değişik 3.cümle: 6552 – 10.9.2014 / m.100/a) “İade işleminin kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde gerçekleşmesi hâlinde kamulaştırma bedelinin faizi alınmaz.” Bu taşınmazların kamulaştırma amacı dışında idarece tasarruf edilmesi hâlinde, önceki mal sahibi veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz.

(*) “ve bedelinin” ibaresi, 6552 sayılı Kanun’un 99/a. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.

(Ek fıkra: 6552 – 10.9.2014 / m.100/a) Bu madde hükümlerine göre taşınmaz malı geri almayı kabul etmeyen mal sahibi veya mirasçılarının 23 üncü maddeye göre geri alma hakları da düşer.

(Ek fıkra: 6552 – 10.9.2014 / m.100/a) Bu madde hükümleri, kamulaştırmanın kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olması hâlinde uygulanmaz.

Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idare, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti amacıyla istekli olduğu takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmayarak bu Kanunun 30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu’nun 23 üncü Madde sine göre işlem yapılır.