Kamulaştırma Kanunu Madde 29

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 29
GİDERLERİN ÖDENMESİ

(Değişik madde: 24/04/2001 – 4650/16. md.)

       10 uncu madde uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları, 15 inci madde uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın mahkemece takdir edilecek ücretleri ile, tapu harçları ve bu Kanunun gerektirdiği diğer giderler kamulaştırmayı yapan idarece ödenir.