Kamulaştırma Kanunu Madde 31

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 31
YEDİNCİ KISIM: YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM: YASAK İŞLER

YASAK İŞLER VE EYLEMLER

(Değişik madde: 24/04/2001 – 4650/18. md.)

       Aşağıda yazılı işler ve eylemler yasaktır:

       a) 15 inci madde uyarınca oluşturulan bilirkişilerin, kendilerine mahkemece takdir edilen ücret dışında herhangi bir suretle çıkar sağlamaları.

       b) Mahkemece 10 uncu madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki.

       c) Dava giderlerinin avukat veya dava vekilleri veya onlar adına hareket edenler tarafından kabullenilmesi.

       d) Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının nakden veya başka bir şekilde, avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenler tarafından mal sahibine önceden ödenmesi.

       e) Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması.

       f) Yukarıda yazılı bentlerde yasaklanan fiillerin avukat veya dava vekillerince bizzat veya aracı ile mal sahibine teklif edilmesi veya bunlara yardımcı olunması.