Kamulaştırma Kanunu Madde 36

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Madde 36
KAMULAŞTIRMADAN SONRA ALINAN TAPU KAYDININ İPTALİ

Kamulaştırma kanunları uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların idare adına intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra, kamulaştırılan yer için herhangi bir nedenle gerçek ve tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde, idarenin isteği üzerine hakim, evrak üzerinde ve lüzum gördüğü takdirde mahallinde inceleme yaparak sonraki kaydın iptali hakkında bir karar verir.

       Bu işlemler harca ve resme bağlı değildir.