Kat Mulkiyeti Kaynakli Itirazin Iptali Dava Dilekcesi Word

Kat Mülkiyeti Kaynaklı İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Kat Mülkiyeti Kaynaklı İtirazın İptali Dava Dilekçe Örneği

 

…… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                     : …. Site Yöneticiliği – (VKN:

VEKİLİ                      : Av.

DAVALI                     :

KONU                        : İtirazın İptali ile Takibin Devamına ve %20’den Az Olmamak Kaydıyla İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Talebimiz Hakkında.

D. DEĞERİ              : -TL

AÇIKLAMA             : Davalı aleyhine, maliki olduğu … Sitesi, ..ili, … İlçesi, ..Mah. .Ada. Parsel E2 Blok 1. Kat 4 nolu bağımsız bölümün, 28.12.2020 tarihinde Kat Malikleri Genel Kurulu’nda kararlaştırılmış demirbaş alacağının ödenmeyen iki taksitinin tahsili amacıyla müvekkil tarafından, .. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2021/.E. sayılı dosyası ile ilamsız takip başlatılmıştır. Davalı …’a gönderilen ödeme emri tebliğ edilmiş olup borçlu, yasal süresi içerisinde takibe itiraz etmiştir. Haksız ve kanuni dayanaktan yoksun olarak yapılan itirazın iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Davalı …,…… Sitesinde E2 Blok 4 nolu bağımsız bölümün kat malikidir. Davalının malik olması nedeniyle, Kat Mülkiyeti Kanunu ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre genel giderlere katlanma yükümlülüğü bulunmaktadır.

2- Müvekkil sitenin, 28.12.2020 tarihli Kat Malikleri Genel Kurulu’nda, siteye alınacak demirbaşlar için daire başı 1.750,00 TL toplanmasına karar verilmiştir. Demirbaş alacağına ilişkin ödemelerin, Ocak 2021’de 650,00-TL, Mart 2021’de 500,00-TL ve Mayıs 2021’de 600,00-TL olmak üzere 3 taksitte ödenmesine karar verilmiştir.

3- Müvekkil sitenin, 28.12.2020 tarihli Kat Malikleri Genel Kurul kararlarının 9. Maddesinde, iki taksitini geciktiren kat maliki, kiracı, yararlanan ve sorumlular aleyhine icra takibi başlatılarak, ortak gider alacaklarının tahsil edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Anagayrimenkulün Genel Giderlerine Katılma” başlığı altında düzenlenen 20. maddesinin c) bendinde, “Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.” hükmü amirdir. Borçlu, borca itiraz ederek kötü niyetli davranmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, eldeki davayı ikame etme gereği hasıl olmuştur.

DELİLLER              :

1- …. 1. İcra Müdürlüğü’nün 2021/. E. sayılı dosyası,

2- .. İli, …İlçesi, … Mahallesi, ..Ada, Parsele ait tapu bilgileri,

3- Karar Defteri,

4-Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca yönetim tarafından düzenlenen evraklar (Bilahare sunulacaktır.),

5- Tanık, Bilirkişi, Yemin  ve her türlü yasal delil.

SONUÇ : Yukarıda izaha çalışılan ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak sair nedenlerle;

1- Borçlunun itirazlarının iptali ile takibin devamına,

2- %20’den az olmamak kaydıyla icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

3- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 10.06.2021

                                               Davacı Vekili

                                               Av.

EK           :  Onaylı Vekaletname Sureti ve Baro Pulu.

Kat Mülkiyeti Kaynaklı İtirazın İptali Dava Dilekçesi İndir