Trafik Cezasına İtiraz Dilekçe Örneği İndir

…………………… NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN                    :

İPTALİ İSTENEN İŞLEM :……….. Tarihli, MA Seri, …………. Sıra Nolu Trafik Ceza Tutanağı

İTİRAZ KONUSU              :……….Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin düzenlemiş olduğu yukarıda bilgileri yazılı Trafik Ceza Tutanağına itirazımızın sunulması ve iptal edilmesi talebimize ilişkindir.

İŞLEM TARİHİ                  :

AÇIKLAMALAR               :

  1. …………. tescil plakasına kayıtlı çalıştığım şirkete ait araçla, seyir halindeyken trafik ekiplerince tarafımıza, aracı kenara çekmemiz hususunda anons yapılmış, aracı kenara çekmemiz üzerine yanımıza gelen trafik ekiplerince kimliğim istenmiştir. Tarafımca kimliğimi trafik ekiplerine vermem üzerine, ekiplerce yapılan kontrol esnasında sistemden daha önceki bir tarihte, alkolün kandaki miktarının tespiti için teknik cihaza üflemediğime dair kayıt düşüldüğünü görmüşler ve bunun üzerine tarafıma ekte bulunan ………….. Tarihli, MA Seri, ………… Sıra Nolu3516 TL tutarındaki Trafik Ceza Tutanağını verip imzalamamı istemişlerdir. Ceza tutanağını incelediğimde tutanakta “ Alkolün kandaki miktarının tespiti amacıyla, kollukça teknik cihaz kullanımını kabul etmemek” gerekçesiyle tarafıma ceza kesildiğini görmüş bulunmaktayım. Oysaki görevli trafik ekipleri tarafından tarafıma herhangi bir cihaz üfletilmediği gibi araçtan inmem bile istemeden aracı durdurduktan sonra 2 dk içerisinde ceza yazmışlardır. Tarafımca alkolmetreyi üflemek istediğimde ise gerek yok itiraz edersin demek suretiyle cihaza üflememe izin vermemişler ve tutanağı imzalamamı istemişlerdir. Alkolmetre tarafıma üfletilmeden, herhangi bir alkol tespiti trafik ekiplerince yapılmadığı için tarafıma düzenlenen tutanağı da imzalamaktan imtina etmiş bulunmaktayım. Trafik ekiplerince tarafıma yazılmış olan ceza haksız ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki;
  2. Olay tutanakta olduğu gibi teknik cihazın kullanılmasını reddetmek şeklinde gerçekleşmemiş olup, görevli ekipler tarafından cihaza üflemem bile istenmemiştir. Önceden sistemden görülen bir kayda dayanarak tarafıma ceza kesilmiştir. Üflemeyi kendim teklif etsem de görevlilerce bu teklif kabul edilmemiştir. Kaldı ki tarafımca cihaz kullanımı reddedilse bile kanunen alkol tespiti için hastaneye götürülüp tespit yapılması gerekmektedir. Yine bu hususu da görevli memurlara beyan etmeme rağmen görevlilerce herhangi bir alkol miktarını tespit etme cihetine gidilmemiştir.
  3. Görevli memurlar tarafından düzenlene trafik ceza tutanağının imzalanması istenmesi üzerine, yukarıda saydığım gerekçelerle imzadan imtina etmiş bulunmaktayım. Kimliğim üzerinde yapılan kontrol neticesinde daha önce sistemde bulunan bir kayıt nedeniyle kesilen cezaya haksız ve hukuka aykırı olmakla birlikte bu tutanağın düzenleniş şekli de hatalıdır. Şöyle ki;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile ilgili maddelerin uygulanmasına dair işlemleri açıklayan İçişleri Bakanlığı’nın 28/05/2013 tarih ve 2013/2649 sayılı genelgede alkollü araç kullanan sürücüler hakkında yapılması istenen 48. Maddesinde yapılacak işlemlerle ilgili B maddesinin 1-b bendinde “Trafik görevlilerince teknik cihazlar kullanılmasının sürücü tarafından kabul edilmemesi, alkolmetre üflememesi halinde bunun kanuni müeyyidesi konusunda sürücü bilgilendirilecek, buna rağmen reddetmesi durumunda alkolmetre cihazında reddetme çıktısı alınarak bu konuda tutanak tanzim edilecek en az iki kişi tarafından imzalanacak ayrıca reddeden kişiye de imzalattırılacaktır.” Şeklindeki düzenleme dikkate alındığında, görevli trafik memurları tarafından alkolmetreye üflemem istenmediği gibi herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Alkolmetre cihazından, cihazı üflemeyi reddettiğim iddiasını ispatlar nitelikte kanunda düzenlendiği şekilde cihazdan bir çıktı alınıp tarafıma verilmediğinden de işbu durum anlaşılmaktadır.

  • Tarafıma düzenlenen trafik idari para cezasında görevli memurlarca ceza tutanağı düzenlenirken, tarafıma bilgilendirme yapılmamış, alkolmetre cihazının üflemeyi reddettiğime dair cihazdan ret çıktısı alınmamış ve son olarak bunun tutanağa geçirilip iki kişi tarafından imzalanması gerekirken, tutanak da tutulmamıştır. Anılan iş tüm bu nedenlerle kanunda sayılı delillerle ispatlanmayan haksız ve hukuka aykırı olarak düzenlenen 3516 TL tutarındaki trafik idari para cezasının iptali gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan ve re’sen nazara alınacak nedenlerle;

Her ne kadar tarafıma trafik cezası kesilmiş ise de, yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım sebepler neticesinde…………. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği tarafından kesilen………….. Tarihli, MA Seri, ……………Sıra NoluTrafik Ceza Tutanağının iptali ile kesilen para cezasının ve ceza puanının iptali gerektiği ayrıca ceza tutanağının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                      İtiraz Eden